بازی های فکری و گروهی

به بازی هایی که معمولاً یک گروه را که حالا چه کودک و چه بزرگسال باشند را درگیر فکر کردن و به موقع تصمیم گرفتن می‌کند، بازی فکری و گروهی می‌گویند. بازی های بسیار شناخته شده مانند منچ ، دبرنا یا این اواخر مافیا، در این دسته بندی قرار می‌گیرند.